Tässä artikkelissa julkaisemme Pohjois-Euroopan ja Baltian sekä Ukrainan piispan Christian Alstedin kaksi kirjettä maailmanlaajuisen metodistikirkon Yleiskonferenssista. Kirjeissä kerrotaan sekä Yleiskonferenssin päätöksistä että niiden vaikutuksista meidän piispanalueellemme ja Suomen metodistikirkkoon.

Raportti vuoden 2024 yleiskonferenssista

Vuoden 2024 yleiskonferenssin ilmapiiri on ollut täysin erilainen kuin mitä olemme kokeneet vuosikymmeniin. Ei ole ollut konflikteja, ei kovia sanoja ja vain hyvin vähän mielenosoituksia. Tämä yleiskonferenssi oli sekä halukas että kykenevä tekemään merkittäviä tulevaisuuteen suuntautuvia päätöksiä ja työskentelemään yhdessä yhteisten ratkaisujen löytämiseksi. 

Uusi kirkko

Yhdistyneen metodistikirkon yleiskonferenssi, kirkon ylin lainsäädäntöelin, on yllättäen, nopeasti ja merkittävällä enemmistöllä hyväksynyt alueellistamissuunnitelman, joka muuttaa kirkkokunnan amerikkalaisesta kirkosta, jolla on haaroja eri puolilla maailmaa, maailmanlaajuiseksi kirkoksi, jossa kaikki kirkon alueet toimivat tasavertaisesti. Eurooppalaisen näkökulmasta suurimmat muutokset liittyvät kirkon käsitykseen ja siihen, että kirkon yleiskonferenssi keskittyy tulevaisuudessa yksinomaan yhteisiin maailmanlaajuisiin kysymyksiin, yhteiseen lähetykseen, koulutukseen, avustustoimintaan, ekumeniaan, teologiaan, sosiaalietiikkaan ja poliittisiin kysymyksiin jne. Afrikan, Aasian ja Euroopan kirkolla on jo pitkään ollut valtuudet muokata kirkkojärjestystä omaan kontekstiinsa – tulevaisuudessa laajemmat puitteet ja mahdollisuus muokkaamiseen koskee koko kirkkoa. 

Uutta lainsäädäntöä ei kuitenkaan ole vielä täysin hyväksytty, sillä muutokseen liittyy kirkkojärjestyksen perustuslain muutoksia, joista kaikkien vuosikonferenssien on äänestettävä ennen kuin ne voivat tulla voimaan. Meidän on siis odotettava marraskuuhun 2025 asti, ennen kuin tiedämme, onko alueellistaminen mennyt läpi.

Ihmisen seksuaalisuus

Yleiskonferenssi on tehnyt myös useita päätöksiä, jotka muuttavat kirkon käsitystä ihmisen seksuaalisuudesta ja siitä, miten voimme olla kirkko kaikkien ihmisten kanssa. 

Konferenssi on päättänyt: 

– Että kullakin keskuskonferenssilla on valta asettaa avioliittoa sekä vanhimpien, diakonien ja paikallispastoreiden vihkimistä ja toimilupien myöntämistä koskevia menettelytapoja ja rajoja ja että ne voivat delegoida saman vallan yksittäisille vuosikonferensseille. Näin jää tilaa rinnakkaisille näkemyksille ja käytännöille.

– Seksuaalinen suuntautuminen ei määritä sitä, voiko henkilöstä tulla vanhin, diakoni tai paikallispastori Yhdistyneessä metodistikirkossa.

– Yksittäinen pastori voi itse päättää, haluaako hän vihkiä samaa sukupuolta olevia avioliittoon.

– Jokainen seurakunta voi itse päättää, salliiko se samaa sukupuolta olevien avioliiton solmimisen kirkossaan tai tiloissaan.

– Kaikki rangaistustoimenpiteet samaa sukupuolta olevien avioliittoja solmivia pappeja vastaan poistetaan.

– Paikallisseurakunnat eivät saa enää erota Yhdistyneestä metodistikirkosta ja viedä mukanaan kirkkorakennusta, muuta omaisuutta ja varoja. 

Uudet maailmanlaajuiset Yhteiskunnalliset periaatteet

Yleiskonferenssi on hyväksynyt uudet maailmanlaajuiset Yhteiskunnalliset periaatteet. Nämä uudet maailmanlaajuiset Yhteiskunnalliset periaatteet ovat tulosta laajoista maailmanlaajuisista kuulemisista, joihin osallistui tuhansia osallistujia kuten myös johtajia ja teologeja eri puolilta maailmaa. Uudet maailmanlaajuiset Yhteiskunnalliset periaatteet ovat lyhyempiä, selkeämpiä ja niillä on selkeä raamatullinen perusta. 

Vaikea lause

Siitä lähtien, kun lause ”Metodistikirkko ei hyväksy homoseksuaalisuuden harjoittamista ja pitää sitä kristillisen opetuksen kanssa yhteensopimattomana” lisättiin kirkon kirkkojärjestykseen vuonna 1972, siitä on keskusteltu laajalti. Lause on ollut pohjana muulle avioliittoa ja ordinaatiota koskevalle lainsäädännölle, ja se on ollut monille kipeä asia. Uusien maailmanlaajuisten Yhteiskunnallisten periaatteiden hyväksymisen myötä tämä lause on poistettu.

Muutokset tulevat voimaan vuoden kuluttua.

On tärkeää huomata, että kirkon kirkkojärjestykseen tehtävät muutokset eivät tule voimaan keskuskonferensseissa ennen 3. toukokuuta 2025 eli vuoden kuluttua yleiskonferenssinn päättymisestä. 

Taloudelliset haasteet

Huolimatta siitä, että noin 25 prosenttia Yhdysvaltojen seurakunnista on eronnut Yhdistyneestä metodistikirkosta ja siitä johtuvista taloudellisista haasteista, yleiskonferenssi etsii ja löytää hyviä ja vastuullisia ratkaisuja, korjaa budjettiaan ja katsoo tulevaisuuteen. 

Tiedämme, että edessämme on taloudellisesti vaikea aika, ja edessä on useita budjettileikkauksia, jotka vaikuttavat kirkkoon monin tavoin ja merkitsevät rahoituksen vähenemistä ohjelmille, piispalliselle valvonnalle ja monille muille aloille.  

On uusi päivä

Yleiskonferenssi on hyväksynyt alueellistamisen ja antanut keskuskonferensseille valtuudet asettaa avioliittoa, vihkimistä ja ordinaatiota koskevia toimintalinjoja ja rajoja sekä antanut niille mahdollisuuden delegoida saman valtuuden vuosikonferensseille. Uskon, että nämä päätökset antavat maailmanlaajuiselle kirkolle mahdollisuuden siirtyä eteenpäin vuosikymmeniä kestäneistä konflikteista kohti aikaa, jolloin keskitymme uudelleen tehtävään tehdä Jeesuksen Kristuksen opetuslapsia maailman muuttamiseksi.

Christian Alsted, piispa

Piispa Christian Alstedin pastoraalikirje yleiskonferenssin jälkeen 

Hyvät Yhdistyneet metodistit Pohjoismaiden, Baltian ja Ukrainan piispallisella alueella.

Armo ja rauha teille!

Metodistikirkon yleiskonferenssiin kokoontuu noin 800 delegaattia eri puolilta maailmaa. He kokoontuvat etsimään Jumalan tahtoa ja tietä kirkolle. Konferenssin on tarkoitus olla innostava, tulevaisuuteen suuntautunut ja ennen kaikkea Pyhän Hengen muovaama. Ja niin se olikin. …. 

Ilmapiiri oli täysin erilainen kuin vuosikymmeniin. Ei ollut konflikteja, ei kovia sanoja eikä mielenosoituksia. Vuoden 2024 yleiskonferenssi oli sekä halukas että kykenevä tekemään merkittäviä tulevaisuuteen suuntautuvia päätöksiä ja työskentelemään yhdessä yhteisten ratkaisujen löytämiseksi. 

Yllättävän nopeasti ja merkittävällä enemmistöllä konferenssi hyväksyi alueellistamissuunnitelman, joka muuttaa kirkkokunnan amerikkalaisesta kirkosta, jolla on haaroja eri maanosissa, aidosti globaaliksi kirkoksi, jossa kaikki kirkon osat toimivat tasavertaisesti. Tulevaisuudessa yleiskonferenssi keskittyy paljon enemmän yhteisiin maailmanlaajuisiin huolenaiheisiin, lähetykseen, koulutukseen, avustustoimintaan, ekumeniaan, teologiaan ja sosiaalietiikkaan. Tulevaisuudessa kaikilla kirkon alueilla on oikeus muokata kirkkojärjestystä, jotta ne voivat palvella mahdollisimman tehokkaasti omassa ainutlaatuisessa ympäristössään, joka vastaa niiden lähetystarpeisiin. 

Eräs huomio kuitenkin, muutokseen liittyy kirkkojärjestykseen liittyviä perustuslaillisia muutoksia, joista kaikkien vuosikonferenssien on äänestettävä ennen kuin ne tulevat voimaan. Tulos selviää marraskuussa 2025.

Yleiskonferenssi on hyväksynyt uudet maailmanlaajuiset Yhteiskunnalliset periaatteet, jotka luotiin laajojen maailmanlaajuisten kuulemisten jälkeen, joihin osallistui tuhansia ihmisiä. Uudet maailmanlaajuiset Yhteiskunnalliset periaatteet ovat ytimekkäitä ja niillä on selkeämpi raamatullinen perusta, ja ne ohjaavat ja innoittavat meitä elämään kristittyinä ja kirkkoina yhteiskunnassamme. Sosiaaliset periaatteet eivät enää sisällä virkettä, jossa syrjitään ja tuomitaan homoseksuaalit. 

Päätös sallia samaa sukupuolta olevien avioliitot ja sallia homoseksuaalien vihkiminen ja pastorinviran avaaminen tehtiin yli 90 prosentin enemmistöllä. Tämä ei tapahtunut vähiten sen vuoksi, että kaikille keskuskonferensseille annettiin myös valtuudet asettaa omat avioliittoa ja vihkimistä koskevat linjauksensa ja rajansa sekä delegoida sama valtuus vuosikonferensseilleen. Voimme tehdä tämän huhtikuussa 2025 pidettävässä keskuskonferenssissa, koska yksikään Yleiskonferenssin päätöksistä ei astu voimaan ennen kuin 3. toukokuuta 2025, vuosi yleiskonferenssin päättymisen jälkeen. 

Yleiskonferenssin päätökset otetaan vastaan eri tavoin piispallisen alueen maissa ja eri seurakunnissa. Metodistit ovat tutkineet Raamattua ja päätyneet erilaisiin käsityksiin ihmisen seksuaalisuudesta, ja jotkut näkevät yleiskonferenssin päätökset vapautuksena, jonka he ottavat ilolla vastaan, kun taas toiset pitävät päätöksiä vaikeina. 

Me kaikki tiedämme, että Jeesus on opettanut meitä toivottamaan kaikki ihmiset tervetulleiksi ja rakastamaan heitä ilman tuomitsemista tai ehtoja. Yhdistyneessä metodistikirkossa toivotamme kaikki ihmiset poikkeuksetta tervetulleiksi – ehtoollispöytämme on avoin kaikille, ja haluamme, että jokainen voi elää todeksi kutsumustaan, lahjojaan ja kykyjään kirkossamme. Näin on aina ollut – tämä yleiskonferenssi on tehnyt siitä vielä selvemmän. 

Meillä on paljon rukoiltavaa ja keskusteltavaa tulevien kuukausien vuosikonferensseissa. Meillä on aikaa miettiä, miten päätökset vaikuttavat meihin ja miten reagoimme kussakin maassa. Tiedän, että pystymme tekemään tämän hyvällä ja kunnioittavalla tavalla ja tunnustamaan erilaiset käsitykset ja antamaan niille tilaa.

Vaikka tässä yleiskonferenssissa on tapahtunut suuria muutoksia, yhteinen tehtävämme on edelleen sama: jaamme uskoamme ja teemme yhä useammista ihmisistä Jeesuksen seuraajia, työskentelemme oikeudenmukaisuuden, vapauden, tasa-arvon ja rauhan puolesta, olemme kirkko lasten ja nuorten kanssa, kehitämme ja luomme uusia uskonyhteisöjä. Meillä on paljon tehtävää, joten aloitetaan yhdessä. 

Olkoon Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen yhteys kanssamme.   

Christian Alsted , piispa