Jo vuosia jatkunut myllerrys Yhdistyneessä metodistikirkossa on saanut viimeisten kuukausien aikana uusia käänteitä. Alkuna näille tapahtumille on ollut alkukeväällä ilmoitettu Yleiskonferenssin uusi lykkääntyminen – nyt vuodelle 2024. Sen seurauksena konservatiivien riippumaton etujärjestö Wesleyan Covenant Association (WCA) päätti olla odottamatta Yleiskonferenssia ja  perustaa kaavaillun uuden metodistikirkon 1.5.2022, Global Methodist Church (GMC).

Seuraavaa Yleiskonferenssia on kaavailtu metodistikirkon kiistan ratkaisijaksi, sillä siinä on määrä käsitellä niin kutsuttu Protokolla aloite, joka antaisi niin haluaville konservatiiveille mahdollisuuden irtaantua Yhdistyneestä metodistikirkosta ja perustaa uusi metodistikirkko. Lisäksi Protokollan myötä Yhdistynyt metodistikirkko maksaisi neljän vuoden aikana yhteensä 25 miljoonaa dollaria uudelle kirkkokunnalle. WCA:n päätöstä on laajalti pidetty irtaantumisena Protokollaan liittyvästä sopimuksesta, minkä johdosta myös monet muut merkittävät Protokollan laatimiseen osallistuneet henkilöt sanoutuivat siitä virallisesti irti.

Keväällä, pian WCA:n kirkonperustamisilmoituksen jälkeen, Bulgarian ja Romanian yhteinen vuosikonferenssi päätti irrottautua Yhdistyneestä metodistikirkosta ja liittyä GMC:iin. Vuosikonferenssin päätös herätti paljon huomiota, sillä siinä ei suoraan seurattu kirkkojärjestyksen menettelyä ja kokousteknisin toimenpitein päätös tehtiin ilman piispaa puheenjohtajana.

Bulgarian ja Romanian vuosikonferenssin päätös ja WCA:n selkeä osallisuus siinä, kirvoitti kolmen Euroopan piispan pettyneen lausunnon. Aikaisemmin Euroopan piispat olivat olleet yhteyksissä WCA:n edustajiin ja mahdollisten kirkosta eroamisten suhteen tunnuttiin olleen samaa mieltä, että asiat hoidettaisiin hyvässä hengessä ja yhteistyössä. Bulgarian ja Romanian vuosikonferenssin irtaantumispäätös rikkoi tätä yhteyttä ja lausunnossaan piispat valittavat WCA:n toimintaa ja toivovat, että jatkossa asiat voitaisiin hoitaa paremmin.

Myös Viro teki kesällä vuosikonferenssissa päätöksen alkaa valmistelut irtaantua Yhdistyneestä metodistikirkosta. Tarkoituksena on, että ensi vuonna eroamisprosessi voidaan virallisesti aloittaa. Viron vuosikonferenssissa ei tehty erillistä päätöstä itsenäistyykö Viron metodistit omaksi kirkkokunnakseen vai liittyykö se esimerkiksi GMC:hen. Piispa Christian Alsted on päätöksestä tietenkin murheissaan, mutta kuitenkin tyytyväinen siitä, miten asiaa on Virossa hoidettu.

Yhdysvalloissa tilanne on kärjistynyt melkoisiin mittoihin. WCA on aloittanut suuren kampanjan houkutellakseen seurakuntia irtaantumaan Yhdistyneestä metodistikirkosta. Kampanja on saanut suoranaisia propagandan sävyjä, sillä seurakuntia pelotellaan lähtemään väitteillä, että jos he eivät tee päätöstä irtaantumisesta nyt, myöhemmin se ei enää ole mahdollista, ja että Yhdistynyt metodistikirkko luopuu virallisesti kristinuskon ydinopeista, kuten Jeesuksen neitseellisestä syntymästä ja ruumiillisesta ylösnousemuksesta sekä kolminaisuudesta.

Väitteet ovat räikeän valheellisia ja useat piispat ovat ottaneet niihin kantaa. Viimeisimpänä on piispojen neuvoston puheenjohtaja, piispa Thomas J. Bickertonin antama lausunto piispojen kokouksen avauksessaan. Piispojen lausunnoissa rauhoitellaan seurakuntia, sillä Yhdistynyt metodistikirkko ei ole – eikä voi – muuttamassa perinteisiä oppejaan. Lisäksi piispat pyytävät WCA:ta lopettamaan väärät väitteet.

WCA ei ole tyytynyt pelkästään levittämään valhetietoa Yhdistyneen metodistikirkon tulevista päätöksistä, vaan on kannustanut seurakuntia haastamaan vuosikonferenssejaan oikeuteen sekä olemaan maksamatta kirkkokuntamaksuja. Pääasiallisena syynä näille toimille on se, että metodistikirkossa on käytössä John Wesleyn ajoilta periytyvä konnektionaalisuuden periaate, jonka mukaan vuosikonferenssi on kaiken seurakuntien omaisuuksien varsinainen omistaja ja seurakunnat hoitavat tätä omaisuutta vuosikonferenssin puolesta. Tämän niin kutsutun Trust clausen vuoksi seurakunta ei voi helpolla erota Yhdistyneestä metodistikirkosta niin, että se voisi pitää hallussaan olevan omaisuuden.

Vuonna 2019 ylimääräisessä Yleiskonferenssissa hyväksyttiin konservatiiviedustajien muotoilema aloite, joka avaa jouluun 2023 kestävän ikkunan, jonka aikana seurakuntien on helpompi irtaantua metodistikirkosta ja pitää hallussaan oleva omaisuus. Tällöinkään eroaminen ei ole ilmaista, vaan lähtevän seurakunnan pitää Yhdysvalloissa maksaa rästissä olevia eläkemaksuja sekä maksamattomat kirkkokuntamaksut. Vuosikonferenssit voivat säätää myös näiden lisäksi joitakin lisäkorvauksia, mutta suurin osa Yhdysvaltain konferensseista pitäytyy minimivaatimuksissa.

Joukkokanteiden ja kirkkokuntamaksuista pidättäytymisen päämääränä on yrittää saada seurakunnille mahdollisuus erota täysin ilmaiseksi. Tämä on huolestuttavaa, sillä Yhdysvalloissa eläkejärjestelmä perustuu työuran aikana kerättyyn rahastoon. Mikäli seurakunnat eroavat Yhdistyneestä metodistikirkosta maksamatta eläkerästejään, voi pahimmassa tapauksessa jo eläkkeellä olevien metodistipastorien eläke vaarantua. Lisäksi kirkkokuntamaksuista pidättäytyminen vähentää Yhdistyneen metodistikirkon mahdollisuuksia toimia. Yhdysvaltain metodisteilta kerättävillä kirkkokuntamaksuilla kustannetaan monen muun asian lisäksi kirkon hätäapujärjestön työtä sekä Afrikan pastorien koulutusta ja seurakuntien toimintaa. Kirkkokuntamaksujen maksamatta jättäminen ei siis vaikuttaisi suoraan vaikkapa yhdysvaltalaisten piispojen palkkaukseen, joka tulee toista kautta. Sen sijaan vahinko kohdistuu sinne, missä tarve olisi suurin.

Nyt alkusyksystä tilanne on saanut uuden käänteen. Afrikan mantereen metodistipiispat pitivät piispojen kokousta, jossa enemmistö muotoili ja julkaisi julkilausuman, jossa he irtisanoutuvat Africa Initiativesta sekä WCA:sta. Ensinmainittu on WCA:n afrikkalainen vastine ja sen kautta WCA on pyrkinyt vaikuttamaan Afrikan metodistikirkkoon.

Julkilausumassaan piispat toteavat aluksi kannattavansa konservatiivisia kristillisiä arvoja sekä sitoutuvansa Yhdistyneeseen metodistikirkkoon. Siksi he sanoutuvat irti Africa Initiativesta ja WCA:sta, sillä ne pyrkivät hajoittamaan Yhdistyneen metodistikirkon ja sen työn.

Kesän käänteet ovat olleet rajuja ja paljon voi olla vielä edessä. Vaikka Suomessa saamme asiaa käsitellä melko rauhassa ulkopuolisilta vaikutteilta, on sitä meidänkin pohdittava. Onkin hyvä, jos jokainen metodisti ja metodistikirkon ystävä rukoilee kirkkomme ja maailmanlaajuisen yhteytemme puolesta.Veli Loponen