Vuosikonferenssissa Kokemäellä keskusteltiin tietenkin paljon myös kirkon tulevaisuudesta. Erityisesti kaksi kertomusta herätti keskustelua eli kirkkohallituksen strategiatyöryhmän kertomus sekä Tulevaisuustyöryhmän kertomus. Myös piispan kertomus käsitteli pitkälti samoja asioita kuin Tulevaisuustyöryhmän kertomus.

Kirkkohallituksen strategiatyöryhmä on kirkkohallituksen sisäisen elin, joka on muutaman vuoden ajan laatinut kirkolle uutta strategiaa. Tulevaisuustyöryhmä perustettiin vuoden 2020 vuosikonferenssissa selvittämään Suomen metodistikirkon mahdollisuuksia ja niiden seurauksia, jos Yhdistynyt metodistikirkko hajoaa. Kummankin työryhmän kiinnostuksen aiheena on kirkkomme tulevaisuus. Ja vaikka ne eivät suoraan ole yhteydessä, niin niiden työn tuloksilla voi olla paljonkin yhteistä pintaa.

Tulevaisuustyöryhmä toteutti vuonna 2021 laajan kyselyn metodistiseurakuntien jäsenten ja niissä käyvien henkilöiden näkemyksistä muun muassa kuulumisestamme kansainväliseen kirkkoon sekä ihmisen seksuaalisuutta koskevissa kysymyksissä. Lisäksi ryhmä on järjestänyt kaksi keskustelutilaisuutta. Ryhmän tarkoitus on edelleen järjestää niin kirkon yhteisiä keskustelutilaisuuksia kuin jalkautua seurakuntiin järjestäään paikallisia keskusteluja. Näiden tilaisuuksien tarkoituksena on tiedottaa työryhmän työn etenemisestä sekä antaa kirkon piirissä oleville ihmisille mahdollisuus kertoa omia näkemyksiään sekä kysyä kysymyksiä.

Niin aiemmissa keskustelutilaisuuksissa kuin nyt vuosikonferenssin keskustelussakin toistui kaipaus myös raamattuteologiseen keskusteluun, jossa esiteltäisiin eri näkemysten taustalla olevia perusteita. Tämänkaltaisiakin tilaisuuksia työryhmä alkaa valmistella syyskaudella. 

Strategiatyöryhmä taas on melko hissukseen työskennellyt kirkon strategian parissa. Lähtökohtana on reilun viiden vuoden takainen organisaatiouudistus ja sen parantaminen. Strategiatyöskentely lähtikin käyntiin organisaatiouudistuksen jalkauttamisessa seurakuntiin. Prosessin aikana ryhmä kuitenkin huomasi, että kirkko tarvitsee laajempaa strategiauudistusta.

Strategiatyöryhmä laati tapaamisissaan kirkolle alustavat arvot sekä mahdollisimman selkeästi sanoitetun oppipohjan. Arvot toimivat välineinä päätöksenteossa ja kaikessa toiminnassa. Oppipohja taas tiivistää metodistisen käsityksemme ytimen, jossa haluamme olla yksimielisiä. Metodistisen käsityksen mukaan, mikä juontuu jo John Wesleyltä, luovuttamattomia oppia koskevia asioita ovat selkeästi pelastukseen liittyvät asiat. Muut, vaikka ovat tärkeitäkin, ovat tämän rinnalla toissijaisia ja niissä tahdomme antaa toisillemme ajatuksen- ja tulkinnanvapauden. Oppipohja on siis yritys määritellä luovuttamaton oppia koskeva osuus sekä yleisesti kristittyinä että suhteessa metodismiin. Jälkimmäisellä tarkoitan sitä, että mitä vaaditaan, että jotakuta voidaan kutsua metodistiksi.

Arvojen ja oppipohjan lisäksi strategiaryhmä laati myös uuden organisaatioehdotuksen. Tavoitteena on, että metodistikirkosta voisi tulla mahdollisimman kevytrakenteinen ja joustava organisaatio, jossa voimavarat ohjautuvat kirkon ydintoimintaan.

Vuosikonferenssissa työryhmä esitteli työtään ja kutsui seurakunnat ja seurakuntalaiset mukaan kehittämään laadittua ehdotusta. Toiveena on, että seurakunnissa voitaisiin mahdollisimman laajasti käsitellä ryhmän ehdotusta ja kehittää sitä paremmaksi. Strategiatyöryhmä pyrkii myös vierailemaan seurakunnissa avustamassa kehitystyössä. Jos kaikki menee hyvin, voidaan uusi strategia organisaatiouudistuksineen ottaa käyttöön jo vuoden 2023 vuosikonferenssissa, mutta on kuitenkin varauduttu siihenkin, että valmistuminen viivästyy. Onhan parempi tehdä heti mahdollisimman hyvää ja huolella ajan kanssa kuin vain kiirellä saattaa jotakin valmiksi.

Sekä Tulevaisuustyöryhmän että Strategiatyöryhmän työskentelyllä on luultavasti merkittävä osa Suomen metodistikirkon tulevaisuudessa. Riippumatta siitä, mitä kansainvälisessä kirkossamme tapahtuu, nämä työryhmät mahdollistavat sen, että olemme valmistautuneet muutoksiin ja ottaneet niissä jopa ennakoivan asenteen pelkän reagoinnin sijaan. Tämän työskentelyn kautta voimme myös nähdä kirkkomme tulevaisuuden positiivisessa valossa. Muutos on mahdollisuus johonkin ihan uuteen.